Voorstelling concept ruimte. Op weg naar een groen en landelijk Tremelo.

05 September 2022

Voorstelling concept ruimte.  Op weg naar een groen en landelijk Tremelo.

Hoe zien we Tremelo in 2040? Na diverse workshops met inwoners, adviesraden, medewerkers en gemeenteraadsleden is de conceptnota "Beleidsplan Ruimte" klaar. Op Tremartre stelde onze Burgemeester Bert De Wit, Schepen Nick De Ryck en onze schepen het graag voor aan onze inwoners , en gingen ze graag in op vragen en ideeën. Met de opmaak van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wil het lokaal bestuur inspelen op nieuwe uitdagingen en ambities. Deze gaan onder meer over het versterken van de dorpskernen en het behoud van open ruimte. De opmaak van dit Beleidsplan Ruimte is een driejarig traject waarin we breed gedragen en onderbouwde beslissingen nemen. Tijdens de verkenningsfase werden de sterktes en knelpunten van Tremelo in kaart gebracht. Dit gebeurde via een uitgebreid participatietraject met de verschillende belanghebbenden. Na een brede burgerbevraging werden standpunten en suggesties verder uitgediept tijdens workshops met gemeentepersoneel, raadsleden, adviesraden en GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening). Dit traject resulteerde in een focusnota die inzet op twee beleidskaders: intelligente verdichting in de kernen en behoud van groen in open gebieden. Tijdens de verdere opmaak van het beleidsplan wordt er nagedacht over de plekken voor verdichting, ontdichting en de optimale locatie van type bebouwing en bewoning.  De conceptnota ruimte is te bekijken op de gemeentelijke website  www.tremelo.be/beleidsplan-ruimte