Ruimtelijke Ordening

Vanuit Groen hechten we veel belang aan open, groene ruimte als onderdeel van een gezonde, leefbare woonomgeving. Nochtans staat de open ruimte in Tremelo-Baal meer dan ooit onder druk. Wij kiezen ervoor om wat ons nog rest aan groene ruimte, te behouden en te versterken. Daarom willen we de dorpskernen versterken om zo de woonuitbreidingsgebieden van bebouwing te vrijwaren. Ook gaan wij voluit voor een betere invulling van de bestaande publieke ruimte. Braakliggende terreinen of leegstaande gebouwen willen we tussentijds gebruiken als buurtpark, speelplein of ontmoetingsplaats voor creatievelingen.

Behoud van open ruimte

Kalvenne: het voorste gedeelte van de Kalvenne dat het dichtst bij de dorpskern aanleunt, willen wij reserveren voor bebouwing. Dit gedeelte (voetbalterrein + akkers evenwijdig met terrein), dat geen natuurwaarde meer heeft, willen wij laten invullen met een autoluwe woonwijk. Het mooiste gedeelte van de Kalvenne willen wij omzetten naar natuurgebied. Ook de naastgelegen woonuitbreidingsgebieden tussen Kalvennestraat/ E. Van Der Veldestraat en E. Van Der Veldestraat/ Van Espenstraat willen wij sowieso van bebouwing vrijwaren en beschermen. Op die manier creëren wij een groot stuk open ruimte nabij de dorpskern van onze gemeente.

  • De diverse woonuitbreidingsgebieden in onze gemeente willen we zo goed als allemaal van bebouwing vrijwaren. In onze gemeente zijn nog meer dan genoeg bouwkavels voorhanden dat wij het niet nodig achten om deze allemaal te gebruiken.
  • Bouwen in overstromingsgebied kan niet meer of er moet zo gebouwd worden dat het water kan infiltreren in de bodem. We passen de watertoets rigoureus toe en verscherpen het toezicht hierop bij elke bouwaanvraag.

Versterken bestaande ruimte

  • We willen weer meer publieke ruimte creëren. Verloren hoeken in onze gemeente, tijdelijk braakliggende gronden of leegstaande gebouwen geven we in samenspraak met de buurt een voorlopige publieke bestemming. Groen wil straten, pleinen, openbare gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn, bijv. ook voor mensen in een rolstoel, doven, slechtzienden.
  • We houden een pop-upbeleid waardoor leegstaande handelszaken vlugger ingevuld raken met tijdelijke handelszaken.
  • We voeren de "Tremelose Zomerstraten" in. Inwoners kunnen ervoor kiezen om hun straat, een deel van een wijk op bepaalde momenten autovrij of autoluw te maken. Op die manier kunnen buurtbewoners ruimte vrij maken voor spelende kinderen, ontmoetingen en samenleven in hun straat. Deze "Tremelose Zomerstraten" moeten echter ook mogelijk zijn buiten de zomervakanties. Op termijn willen we zelfs tot echte leefstraten komen.
  • Speelplaatsen (maar ook binnenruimtes) van scholen of parkings die leegstaan na school en kantooruren, kunnen ingezet worden als tijdelijke speelplaatsen of ontmoetingsruimten. Als gemeentebestuur kunnen we hier een coördinerende rol in spelen.
  • Er moeten steeds voldoende publieke voorzieningen zijn. Het gaat hier over dingen als rustpunten, zitbanken, uurwerken, kunstwerken, toiletten, drankfonteinen. Het moet steeds mogelijk zijn van dit soort faciliteiten gebruik te maken zonder ervoor te moeten betalen. Het is belangrijk erover te waken dat er voldoende multifunctionele speelelementen voorzien worden. Een rustpunt of zitbank kan voor een kind een spelelement zijn.
  • Kinderen en jongeren moeten in elke buurt onbekommerd en veilig hun ding kunnen doen: spelen, voetballen, fietsen, skaten, rondhangen. Ook zien wij mogelijkheden om in onze hele gemeente veilige speelaccenten te voorzien in het straatbeeld. Op die manier kunnen we onze jongste kinderen aanmoedigen tot spelen. Dit natuurlijk met respect voor de andere burgers, aan de toenemende onverdraagzaamheid moet een halt worden toegeroepen. Speelkreten horen daarbij, en respect voor anderen. Eigendom vernielen wordt niet toegestaan