Natuur

Groen engageert zich om samen met het middenveld werk te maken van een ambitieus lokaal biodiversiteitsbeleid. Het doel is het verlies van biodiversiteit te stoppen door de natuur in stand te houden, te versterken en te herstellen. We willen ervoor zorgen dat er meer bomen in onze gemeente bijkomen dan er verdwijnen. Meer natuur, meer open ruimte en meer biodiversiteit vormen de oplossing voor de klimaatverandering en maken dat onze gemeente er ook mooier zal uitzien. Groen maakt onze gemeente aantrekkelijk om te wonen en te bezoeken.

 • We maken actief werk van het uitgewerkt Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP), dat al in 2013 werd opgemaakt maar altijd dode letter is gebleven. In dit plan staan er concrete acties om de biodiversiteit en de koestersoorten van onze gemeente te stimuleren.
 • De twee naastgelegen woonuitbreidingsgebieden tussen Kalvennestraat/ E. Van Der Veldestraat en E. Van Der Veldestraat/ Van Espenstraat in de Kalvenne willen wij definitief omvormen tot een groot natuurgebied. Op die manier ontstaat er een groot gebied open ruimte pal naast onze dorpskern.
 • Tremelo profileert zich als ‘bijenvriendelijke’ gemeente. Dat kan onder meer door het zaaien en aanplanten van stuifmeel- en nectarhoudende bloemen en planten, het inrichten van een bijenhotel en het opzetten van informatiecampagnes voor burgers, die ook kleine bijenhotels kunnen bouwen.
 • Een boom voor elke pasgeboren baby, geadopteerd kindje of sterrenkind in onze gemeente. Ouders kunnen deze boom een plaats geven in hun eigen tuin. Hebben ze die niet, dan planten wij de boom in de Kalvenne. Op die manier leggen we een (geboorte/sterretjes)bos aan in de Kalvenne.
 • We voorzien meer biodiversiteit in elke berm, straat, plein, wijk, verkaveling en onze dorpskern. Zo willen we bekijken waar we in het huidige straatbeeld beton kunnen omvormen tot groene plekjes. Een mooi voorbeeld hiervan zou de gewijzigde verkeerssituatie aan het kapelleke in de Monikkenstraat kunnen zijn en het vergroenen van de omgeving rond het Damiaanplein/Gemeentehuis.
 • Vergroening van de buurt in samenspraak met bewoners. Burgers die zelf mee een stukje groen openbaar domein in hun buurt willen beheren, geven we jaarlijks graag een klein budget. Op die manier wordt de buurt proper en groen gehouden door de inwoners. We besparen ook werkuren voor onze eigen gemeentearbeiders.
 • Bij elk bouwproject voeren wij een groennorm in van 30% van de oppervlakte. Deze groene plekken moeten openbaar zijn en functioneel groen bevatten. Een aanleg van een gazon is dus niet voldoende.
 • Wie in onze gemeente bouwt, zetten we aan om zijn tuin te vergroenen. Dit onder meer door info te geven over streekeigen hagen en bomen.
 • Wij moeten als gemeente Tremelo de sterkhouder zijn om de Grote Laak weer watervoerend te maken. Ook onze Zwarte beek, de Britspoelbeek en de Bruggelandebeek zullen hierdoor opnieuw levende waterlopen kunnen worden.
 • We investeren in de vele waterlopen die onze gemeente rijk is. Tremelo als tussengebied van Demer en Dijle moet werk maken van een integraal waterbeleid. Dit begint met een goed rioleringssysteem en de opstart van IBA’s. De lozingen in de Vijverbeek, Leibeek en Zwartebeek moeten verdwijnen. De opmaak van het hemelwaterplan kan hiervan een begin zijn.
 • Er komt een actief onthardingsbeleid, waarbij de hoeveelheid verharde oppervlakte in onze gemeente bv. via premies voor particulieren verminderd wordt en instellingen, scholen enz. ertoe aangezet worden om opritten, wegen, speelplaatsen te ‘ontharden’ of op zijn minst doorlaatbare materialen te gebruiken.
  We passen gemeentelijke heffingen voor bedrijven aan en gebruiken als basis o.a. de hoeveelheid verharde oppervlakte (verharde parkeerplaatsen, ...). Verhardingen moeten beperkt worden tot de plaatsen waar ze echt nodig zijn.
 • We voorzien meer gemeentelijke subsidies voor die scholen die meer werk willen maken van natuurprojecten in hun school.