Groen roept op tot een echte participatieve aanpak voor de Kalvenne

13 Augustus 2013

Groen roept op tot een echte participatieve aanpak voor de Kalvenne

Deze week start het gemeentebestuur van Tremelo met de consultatieronde rond de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kalvenne.  Voor de opmaak van dit RUP zal het gemeentebestuur beroep doen op de lokale kennis van adviesraden en van de bewoners en eigenaars.   Groen Tremelo-Baal staat achter deze participatieve aanpak maar heeft wel enkele kritische bedenkingen.

 

De kans is reëel dat de waardevolle bevindingen van de deelnemers opnieuw niet weerhouden worden in de verdere opmaak van het RUP.

 

Waarop baseren wij ons?

Bij de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (eind 2011) werden honderden bezwaarschriften en petities van inwoners en actiegroepen in de prullenmand gegooid. Ook de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) raadde het gemeentebestuur af om door te gaan met de plannen en adviseerde om slechts 50 woningen en een multifunctionele zaal in de Kalvenne te bouwen. Het mooiste en grootste gedeelte van de Kalvenne zou hierdoor gevrijwaard blijven en omgezet kunnen worden in groengebied. Helaas dacht het gemeentebestuur er anders over. Ze bleef bij haar oorspronkelijke plan met als gevolg extra bebouwing en het verdwijnen van de groene long in het centrum van Tremelo.  Het advies van de GECORO werd dus ook niet door de gemeenteraad gevolgd! 

 

Bij de opstart van de opmaak van dit RUP vraagt het gemeentebestuur van Tremelo opnieuw inspraak bij eigenaars en buurtbewoners.  Was de boodschap met de honderden bezwaarschriften niet duidelijk genoeg? Moeten we deze participatieve aanpak met een korrel zout nemen of gaat men echt rekening houden met de wensen van de bewoners?  Blijft nog de vraag waarom alleen de omwonende inwoners inspraak krijgen en de inwoners van de aanpalende straten zoals de Baalsebaan, Emiel Van Der Veldestraat, Veldonkstraat, Schrieksebaan of Grote Bollostraat niet betrokken worden. Nochtans zullen de bewoners van deze straten ook de stijgende verkeersdrukte en andere overlast (zoals de waterhuishouding) moeten dragen. Groen Tremelo-Baal  stelt dan ook voor om rekening te houden met de wensen en noden van alle geïnteresseerde inwoners bij het bepalen van de toekomst van de Kalvenne. Wij wensen heel nadrukkelijk dat het gemeentebestuur daadwerkelijk rekening houdt met de eindanalyse van deze participatieve aanpak.Wat als blijkt dat onze gemeente vooral nood heeft aan open ruimte, minder verkeer en zuivere lucht? Groen Tremelo-Baal zal op een positieve en constructieve manier samenwerken met de aanmaak van dit RUP Kalvenne.  Langs deze weg roepen wij dan ook alle inwoners van Tremelo op om hun kennis en vragen, bedenkingen, ? over te maken aan de fractieleden van Groen en aan deze van sp.a.

 Op onze manier willen wij bijdragen tot een duurzame invulling van dit "mooiste plekje van Tremelo". Een Kalvenne waarin natuur, recreatie, huisvesting en handelszaken duurzaam met elkaar samengaan. Een Kalvenne waarin het mooiste deel behouden blijft en bespaard wordt van beton.

Groen wil onze gemeente op weg zetten naar een kwaliteitsvolle groene woongemeente met een levendig handelscentrum.