Bestuur en democratie

De kracht van het lokaal niveau is dat het het burger niveau bij uitstek is. Inwoners voelen zich betrokken, willen meer inspraak maar willen ook zelf dingen doen.  Het lokale niveau is daarom ook het beste niveau om te experimenteren met de vernieuwing van onze democratie.  Tijdens de volgende legislatuur willen we hiermee verder gaan dan nu het geval was.    

Ruimte voor actieve burgers

 • We voorzien ruimte voor wijkbudgetten.  Voorstellen van inwoners met een positief effect op hun straat of buurt kunnen worden uitgewerkt.  De voorwaarde is hierbij dat 4 buurtbewoners mee ondertekenen.  Na een selectie op haalbaarheid kan het idee verder uitgewerkt worden als er 20 gezinnen dit idee mee ondersteunen.  Is het idee een succes, dan wordt het samen met het gemeentebestuur uitgevoerd met een budget dat we ter beschikking stellen.    
 • Bij het uitwerken van grote projecten willen wij de burgers, verenigingen en bedrijven meer en meer betrekken.  Daarom moet participatie al deel uitmaken van het ontwerpproces.  Belanghebbenden worden dus van bij de aanvang van het project betrokken, ze denken mee, stellen alternatieven voor, of zoeken naar oplossingen.

  Zo kunnen wij alvast de burgers mee betrekken bij de herbestemming van een deel van de Rijkswachtkazerne en de Gildezaal.  Geïnteresseerden krijgen van ons de kans om mee te beslissen over de nieuwe invulling van beide sites.
 • Adviesraden willen wij een nieuwe dynamiek geven. Graag willen wij de adviesraden de kans geven om eigen initiatieven te nemen en standpunten toe te lichten op de gemeenteraad.  Met Groen willen we ze alvast meer de kans geven om naar buiten te komen.  Ook willen we bekijken of we sommige adviesraden niet kunnen samensmelten.  

De gemeenteraad, ons hart van de Tremelose democratie

 • De gemeenteraad moet opnieuw het forum worden van discussies en overleg.  De gemeenteraad moet een belangrijke rol spelen  in de besluitvorming.  Goede voorstellen vanuit de oppositie werken wij niet tegen zoals nu nog altijd het geval is.    
 • Voor ons telt transparantie.  Daarom stellen wij voor om de gemeenteraad  “live” uit te zenden.  Met middelen als Facebook en andere sociale netwerken is dit makkelijk uit te voeren zonder veel extra meerkost.
 • Net als de adviesraden willen wij de inwoners een “recht tot spreken” geven op de gemeenteraad.  Dit recht tot spreken geldt voor elke kwestie van gemeentelijk belang.
 • We willen de gemeenteraad actiever maken door meer externe deskundigen of eigen gemeentepersoneel uit te nodigen om bij bepaalde thema’s uitleg te verschaffen.

 

Ons gemeentehuis, een glazen huis

 • Burgers moeten geen moeizame zoektocht ondernemen naar het juiste document. Het gemeentepersoneel moet de burger duidelijk informeren.   
 • E-mails of telefonische vragen dienen we zo vlug mogelijk te behandelen. Ook al is het antwoord niet direct geweten, brengen we de inwoner daarvan op de hoogte.
 • Klachten moeten we beschouwen als een kans. Uit klachten moeten we lessen trekken voor een nog betere dienstverlening.