Afvalbeleid

Slim omgaan met afval is een absolute noodzaak voor een klimaatvriendelijke gemeente.  Groen wil het voortouw nemen in de transitie naar een gemeente met minder afval.  Lokale besturen kampen met heel wat uitdagingen op vlak van afval. Denk aan zwerfvuil, sluikstorten of de verhoging van het aandeel recyclage. Als lokaal bestuur kunnen we hierin een belangrijke rol spelen. Wij kiezen voor een zo hoog mogelijk ambitieniveau om van onze gemeente een propere, klimaatvriendelijke gemeente te maken. Samen met onze inwoners bekijken we de frequentie van de verschillende ophalingen.

Afvalbeperking

Afval voorkomen blijft de meest milieuvriendelijke keuze. Als lokale overheid sta je het dichtst bij de burger, de lokale ondernemers, de organisatoren van evenementen, de scholen.

 • Kippen houden is afval voorkomen.  Wij starten opnieuw het kippenproject op waarin we inwoners de kans geven om kippen aan te kopen die afgeschreven zijn voor de legbatterij.  Op die manier geven we de kippen een tweede, maar nu diervriendelijk leven en laten we het groenafval dalen.  Dit koppelen we verder aan infosessies om kippenhokken vos- en martervrij te maken.
 • Wij blijven de compostmeesters en het thuis composteren verder promoten.  De prijzen voor de aankoop van compostbakken verlagen we zodat ze op het niveau komen van die van de omliggende gemeenten en privéhandelaars.  Op die manier kunnen onze inwoners materiaal kopen aan een goede prijs.
 • We houden een grote sensibilisatiecampagne om het bestaan van de gratis stickers om reclamedrukwerk te weigeren te promoten en het hergebruik van herbruikbare luiers te stimuleren. Ook de onthaalmoeders en crèches willen wij overhalen om over te schakelen naar wasbare luiers.
 • We steunen onze handelaars en marktkramers om af te zien van plastic zakjes.  Dit doen we door de herbruikbare draagtassen met het logo van onze gemeente aan te bieden aan de handelaars, marktkramers en onze eigen inwoners.  Op die manier creëren we een alternatief voor de vele wegwerpzakken.
 • In het vernieuwde fuifreglement van onze gemeente willen wij de focus leggen op een duurzaam, ecologisch evenementenbeleid. Dit doen we door een projectsubsidie in te voeren voor afvalvrije evenementen.  Dit kan onder meer door het gratis gebruik van de herbruikbare bekers.  Het gebruik van herbruikbare bekers zoals bij de Eddy's kan ook aangewend worden om goede doelen uit onze gemeente te steunen.
 • In samenspraak met de scholen ondernemen we acties om onze scholen zo veel mogelijk afvalvrij te maken.  Dit kan door in het schoolreglement een aantal afvalvriendelijke maatregelen te nemen. 

Zwervuil en sluikstorten

Zwerfafval blijft een grote uitdaging. Enkel een geïntegreerde aanpak werpt vruchten af. Sensibiliseren, de problemen concreet oplossen en tot slot een handhavingsbeleid moeten hun vruchten afwerpen.

 • We organiseren het hele jaar een TOP (Tremelo Ontzettend Proper) actie.  Dit doen we door het ganse jaar verenigingen te stimuleren om zwerfvuilacties te organiseren. We geven hen subsidies per geruimde km of per gewicht.  Deze subsidies betalen we uit in waardebons van lokale handelaars.
 • Het meter- en peterschap met de bestaande "mooimakers" blijven we natuurlijk behouden en trachten we verder uit te werken.
 • We organiseren een "ik-doe-mijn-stoepdag". Voor elke straat waarvan de bewoners meedoen, voorzien we een verrassing.  De properste straat krijgt een prijs.
 • We brengen het aantal  en de plaats van vuilnisbakken in kaart en evalueren kritisch. Meer vuilnisbakken leiden niet altijd tot minder zwerfvuil. De mate waarin sociale controle mogelijk is, speelt een belangrijke rol.  De keuze voor het verwijderen van bepaalde vuilbakjes gebeurt a.d.h.v. enkele criteria: hoeveel sociale controle is er? Gaat het om een locatie waar veel mensen langskomen of staan te wachten? Vinden we veel huisvuil in de vuilbakjes?
 • De vuilbakken met grote opening worden op termijn allemaal vervangen door vuilbakjes met kleinere openingen om het huishoudelijk afval in vuilnisbakjes te verbannen.
 • Op termijn en na de nodige goedkeuringen van de privacycommissie en de gemeenteraad worden er ook camera’s geplaatst om hardleerse sluikstorters te identificeren en beboeten.

Circulaire- en deeleconomie

Delen en ruilen is het nieuwe hebben. Gereedschap en spullen die je niet vaak gebruikt, deel je met anderen.  Dat levert een meerwaarde op, mensen en bedrijven besparen kosten, goederen worden efficiënter benut en ook het milieu profiteert mee.  

 • Via de bib starten we een project op voor gereedschap in onze gemeente.  Hierin kunnen inwoners spullen aanbieden die mensen weinig of kortstondig gebruiken.
 • Mensen kiezen er steeds vaker voor om kapotte toestellen te herstellen.  Daarom organiseren we 3-maandelijks een repaircafé. Verder ondersteunen we initiatieven van inwoners wat betreft geefpleinen of geefkasten, waarin inwoners gratis spullen kunnen weggeven of delen.  In samenwerking met de bib en het OCMW kunnen we themaprojecten organiseren tijdens de eindejaarsperiode of het begin van het schooljaar. 
 • Als gemeentebestuur beginnen we met projecten voor circulaire economie.  Als gemeentebestuur kopen we dagelijks materiaal aan.  Bij circulaire aankopen gooien we spullen die wij niet meer kunnen gebruiken, niet weg. We zorgen ervoor dat ze nog een tweede leven krijgen.
 • Ook bekijken we de mogelijkheid om diensten in plaats van producten aan te kopen. Zo is het reeds mogelijk om "licht te huren"  in plaats "verlichting aan te kopen".