Een groen Tremelo

ls Groene partij is ons hoofdthema natuurlijk milieu en natuur.  Toch zal u bij ons geen rubriek "natuur" en "milieu" terugvinden.  Deze twee zijn namelijk geintegreerd  in ons gehele beleid.  Zorg voor onze planeet is een duurzame zorg, voor alles en iedereen, en moet niet alleen liggen bij de Schepen van Leefmilieu.   

Als groene partij willen wij Tremelo een beleid voeren dat zich focust op volgende thema’s:

Wonen en ruimtelijke ordening  : Betaalbaar woningen via het CLT.  Hierbij verkoopt onze gemeente samen met partners woningen, maar zonder de grond.  Daardoor wordt kopen goedkoper.  Nieuwe wijken en verkavelingen moeten duurzamer en groener worden.  Nieuwe woonvormen zoals kangeroewonen,  samenwonen en bovenwinkelwonen moeten we stimuleren.  Kalvenne moeten grotendeels  behouden blijven, hier moet de focus liggen op het groene karakter dit in combinatie met beperkte bebouwing langs de westkant.  Op die manier zou het waardevolste stuk (oostkant) behouden kunnen blijven.

Verkeer en mobiliteit : We gaan voluit voor het STOPprincipe.  Dit wil zeggen dat we volop de kaart trekken van de fietsers en de wandelaars.  Dorpskernen Tremelo en Baal moeten zone 30 worden.  Er moet aandacht zijn voor project Trage Wegen, en zomerse speelstraten.  We starten het project   Tremelo fietsgemeente" op, waarbij we de fiets in alle facetten in onze gemeente kunnen opwaarderen.  Openbaar vervoer moet verbeteren en de  Vinneweg moet zijn status krijgen van centraal busplaats

Groene duurzame gemeente : Bij alle infrastructuurwerken moeten we rekening houden met het nog groene karakter van onze gemeente.  Er moet nagedacht worden over hoe we de biodiversiteit in onze gemeente kunnen verbeteren.  Groene plek(jes)ken moeten aanwezig zijn in elke berm, straat, plein, wijk, verkaveling en dorpskern.  Kapvergunningen en heraanplanting moet serieus opgevolgd worden.   We starten met de  TOP zwerfvuilactie Tremelo Ontzettend Proper, deze actie loopt het hele jaar door in samenwerking met gemeente, scholen, verenigingen en inwoners.

Tremelo groene shoppinggemeente : We moeten onze faam van shoppinggemeente nog versterken.  Dit kunnen we ondermeer doen door op zondagnamiddag de Tremelose dorpskern autovrij te maken.  Klanten kunnen rustig flaneren in het vernieuwe dorp en terrasjes kunnen hiervan mee genieten.  Tremelo zal hiermee nog een extra troef kunnen uitspelen als winkelgemeente.

Klimaatneutrale gemeente :  Naar de toekomst toe ijveren we voor een klimaatneutrale gemeente.  Dit kunnen we ondermeer bereiken door diverse maatregelen.  Energieaudit gemeentelijke gebouwen, oude gemeentelijke gebouwen aanpassen aan hedendaagse normen,  aankoop groene energie door gemeente of zelf opwekken ervan,  energiezuinige wijken en verkavelingen, groen gemeentelijk autopark, fietsen aanbieden gemeentepersoneel,  heraanplanten van bomen in gehele gemeente, enz...  Onze gemeente moet hierin in de eerste plaats een voorbeeldfunctie geven.   

Ontwikkelingssamenwerking en asielbeleid :  We starten terug het GROS op en gaan beleid vormen in samenspraak met hun.  We gaan voor Tremelo als Fairtrade gemeente.  We streven naar 0.7% in de begroting voor ontwikkelingshulp.  We ondersteunen zoveel mogelijk alle projecten.  Asielzoekers die hier belanden vangen we gastvrij op.  We proberen ze te integreren in het verenigingsleven, of laten ze kennis maken met vrijwilligerswerk.  Op deze manier kunnen ze een culturele meerwaarde vormen voor onze gemeente. 

Openbare dienstverlening :  We laten adviesraden samensmelten (minder, maar krachtiger) en laten deze ook meer zelf naar buiten komen.  We richten een kindergemeenteraad op,  omdat kinderen een andere kijk hebben op de dingen.   Internet en sociale media moeten meer de brug vormen tussen gemeentebestuur en inwoners.  Op de gemeenteraad willen wij burgers laten interpellere onder bepaalde voorwaarden, en moet de mogelijkheid worden voorzien om een gemeenteraad "live stream" te kunnen bekijken.

Verenigingsleven : Verenigingen moeten lokalen ter hunne beschikking krijgen zodat zij kunnen vergaderen en activiteiten kunnen organiseren.  Er moet een inventaris gemaakt worden van alle gemeentelijke gebouwen en deze herstructureren zodat ze een functie kunnen krijgen in het verenigingsleven.  We organiseren jaarlijks een verenigingsbeurs, zo kunnen verenigingen nog beter naar buiten komen en banden leggen met elkaar.  Zo kunnen ze later samen projecten organiseren die dan weer een meerwaarde vormen voor de rest van de inwoners.